ინფორმაცია განმცხადებლებისათვის

განმცხადებლის ინფორმირება ორგანული წარმოების სერტიფიცირების შესახებ ევროკავშირის რეგულაციის (EU) 2018/848 და ISO 17065 მიხედვით