“გრინ კაუკაზუსის” ხარისხის სახელმძღვანელო

ხარისხის სახელმძღვანელო არის საჯარო. ის ხელმისაწვდომია ჩვენი საქმიანობით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის. მასში განხილულია ორგანიზაციის დამოკიდებულება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან, როგორიცაა:

  • სერტიფიცირების ორგანოს მიზანი და პოლიტიკა; 
  • მიუკერძოებლობა;
  • ორგანიზაციის პერსონალის შერჩევა და მისი კვალიფიკაციის შემდგომი ზრდა
  • შიდა აუდიტი და მისი შედეგების გათვალისწინება;
  • კონფიდენციალობა;
  • ქვეკონტრაქტორების შერჩევა და მათთან მუშაობის წესი;
  • აპელაციების, დავებისა და საჩივრების განხილვა.