“გრინ კაუკაზუსის” ხარისხის სისტემა შემუშავებულია საერთაშორისო სტანდარტის ISO-17065 მოთხოვნების შესაბამისად და შედგება შემდეგი სამი დოკუმენტისაგან: 

  1. ხარისხის სახელმძღვანელო –რომელშიც გადმოცემულია სერტიფიცირების ორგანოს მუშაობის მთავარ პრინციპები და წესები;
  2. პროცედურების სახელმძღვანელო – რომელშიც აღწერილია სერტიფიცირების ორგანოს ყველა სამუშაო პროცედურა. 
  3. დოკუმენტების სახელმძღვანელო – რომელიც მოიცავს სერტიფიცირების ორგანოს ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ყველა სამუშაო ფორმას.