ინსპექტირებისა და სერტიფიცირების პროცესი მოიცავს შემდეგ ძირითად საფეხურებს:

  • დაინტერესებული პირი ეცნობა სერტიფიცირების პროცესს, სტანდარტის მოთხოვნებსა და მომსახურეობის ფასებს;
  • დაინტერესებული პირი ავსებს განაცხადისა და წარმოების გეგმის ფორმებს;
  • კავკასსერტი განიხილავს განაცხადს და უდასტურებს განმცხადებელს თავის კომპეტენციას ბიოპროდუქციის სერტიფიცირებაში;
  • მეწარმესა და კავკასსერტს შორის ფორმდება ხელშეკრულება;
  • იწყება საწარმოს ინსპექტირება;
  • ინიშნება გარდამავალი პერიოდი;
  • ნიმუშის ლაბორატორიული ანალიზი, საჭიროების შემთხვევაში;
  • გარდამავალი პერიოდის დასრულების შემდეგ, პროდუქციის სერტიფიცირებაზე გადაწყვეტილების მიღება;
  • იმპორტის დოკუმენტაციის მომზადება.