სანქციების სია

მეწარმის მიერ ბიოსტანდარტისა და სერტიფიცირების პროცესის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს სანქციების ამოქმედებას. მიბმულ დოკუმენტში ჩამოთვლილია ბიოწარმოებაში ყველაზე გავრცელებული დარღვევები და მათი შესაბამისი სანქციები, რომელთა გამოიყენების უფლება აქვს შპს “კავკასსერტს” ამ დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში.