შპსკავკასსერტსსერტიფიცირების სფეროს მიხედვით შემუშავებული აქვს განაცხადის სხვადასხვა ფორმები:

  • მემცენარეობის პროდუქტების პირველადი წარმოება;
  • მეცხოველეობის პროდუქტების პირველადი წარმოება (მეფუტკრეობს ჩათვლით);
  • ბიოპროდუქციის გადამუშავება და ველურად მზარდი მცენარეების შეგროვება.