ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

შპს ”კავკასსერტი” დაარსდა 2005 წელს საქართველოში. ის ბიოსერტიფიცირების პირველი ადგილობრივი ორგანოა. მისი მთავარი მიზანია ბიოლოგიური პროდუქციის ინსპექტირება და სერტიფიცირება. თავისი საქმიანობით, კავკასსერტი ხელს უწყობს საქართველოში ბიო სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ადგილობრივი ბიოპროდუქციის ევროკავშირის ქვეყნებში გატანას და ბიოპროდუქციის მომხმარებლების უფლებების დაცვას.

შპს კავკასსერტი უფლებამოსილია ევროკომიის მიერ დაარეგისტრიროს თავისი კლიენტები და გამოუწეროს მათ იმპორტის ინსპექტირების ელექტრონული სერტიფიკატი ევროკავშირის TRACES (Trade Control and Expert System) სისტემაში.

შპს კავკასსერტის მუშაობის მთავარი პრინციპებია მიუკერძოებლობა და გამჭირვალობა.  ჩვენ მივისწრაფვით გრძელვადიანი თანამშრომლობისაკენ.

შპს კავკასსერტი მონაწილეობს ეროვნული და კერძო სტანდარტების შემუშავებაში, ბიოწარმოებისათვის კვალიფიცირებული ინსპექტორების მომზადებაში და შეაქვს წვლილი ბიოსოფლის მეურნეობის პოპულარიზაციაში.