სიახლე 5

27 ივნისი, 2015 

2015 წლის 27 ივნისს გამოქვეყნდა ევროკომისიის რეგულაცია 931/2015, რომელშიც დადასტურებულია შპს კავკასსერტის უფლება გასცეს იმპორტის სერტიფიკატი პროდუქციის ოთხ კატეგორიაზე:

A - პირველადი მცენარეული პროდუქცია (სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოება და ველურად მზარდი მცენარეების შეგროვება);

B - ცოცხალი ცხოველები და მეცხოველეობის პირველადი პროდუქცია (მეფუტკრეობის ჩათვლით);

D - სასურსათო დანიშნულების გადამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია (ბიოღვინის ჩათვლით) ;

F - სარგავი მასალა და თესლი.