სიახლე 1

ოქტომბერი 24, 2014

DAkkS-მა აღიარა კავკასსერტის კომპეტენტცია გასცეს ბიოსერტიფიკატი პროდუქციის შემდეგ ოთხ კატეგორიაში: 1) პირველადი  მცენარეული პროდუქცია (ველურად მზარდი მცენარეების შეგროვების ჩათვლით); 2) ცოცხალი ცხოველები და მეცხოველეობის პირველადი პროდუქცია (მეფუტკრეობის ჩათვლით); 3) გადამუშავებული სურსათი (ბიოღვინოს ჩათვლი) და 4) თესლი და სარგავი მასალა.