სიახლე 2

1 დეკემბერი, 2012 

ევროკომისიის გადაწყვეტილებით (იხ. ევროკომისიის რეგულაცია No 508/2012) შპს კავკასსერტი შესულია მესამე ქვეყნების ექვივალენტური მაკონტროლებელი კომპანიებისა და მაკონტროლებელი სახელმწიფო ორგანოების სიაში.