სიახლე 3

24 დეკემბერი, 2014

კავკასსერტს DAkkS-მა შეტყობინა წარმატებული რეაკრედიტაციისა და აკრედიტაციის ახალი სერტიფიკატის გამოწერის შესახებ, რომელსაც ძალა აქვს 2017 წლის 18 დეკემბრამდე.