სიახლე 6

21 ნოემბერი, 2017

შპს კავკასსერტმა წარმატებით გაიარა რე-აკრედიტაცია ISO-17065-ის მიხედვით გერმანიის აკრედიტაციის სამსახურში (DAkkS) და მას გაუგრძელდა ბიოსერტიფიკატის გაცემის უფლებამოსილება 2022 წლის 12 ნოემბრამდე. კავკაკსსერტის სერტიფიკატებს იურიდიული ძალა აქვთ ევროკავშირის 28 ქვეყანაში და შევეიცარიაში.

შპს კავკასსერტის უფლებამოსილია გასცეს სერტიფიკატები შემდეგი ოთხი მიმართულებით:

  • პირველადი მცენარეული პროდუქტები: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოება და ველურად მზარდი მცენარეების შეგროვება (A)
  • შინაური ცხოველები და მეცხოველეობის პირველადი პროდუქცია, მეფუტკრეობის ჩათვლით (B)
  • სურსათად გადამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია (D)
  • თესლი და სარგავი მასალები (F)