სიახლე 7

დეკემბერი 15, 2022

კავკასსერტი გახდა აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) აკრედიტირებული მასერტიფიცირებელი აგენტი. ის უფლებამოსილია გასცეს ორგანული სერტიფიკატები აშშ-ს ბაზრისათვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების, ველური მცენარეების შეგროვებისა და მათი გადამუშავების  მიმართულებით.